Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
46 / 2019 privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local în condițiile OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale 2019-11-29
45 / 2019 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 2019 2019-10-31
44 / 2019 privind aprobarea rectificării a-II-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 2019-10-31
43 / 2019 privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna Puiești este membru asociat 2019-10-31
42 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Puiești, județul Buzău-forma revizuită confom Codului Administrativ 2019-10-31
41 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru a conduce ședința ordinară din data de 31.10.2019 2019-10-31
40 / 2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelorAnalizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Puiesti să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008”aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor 2019-10-01
39 / 2019 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Puiești și a participării Consiliului Local al UAT Puiești la cofinanțarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020” 2019-10-01
38 / 2019 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico- economici ai proiectului aferenți UAT Comuna Puiești 2019-10-01
37 / 2019 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 13.888.659,68 lei pentru realizarea investiţiilor publice de interes local: ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Puiești, județul Buzău în lungime de 12,85 km” 2019-09-04
36 / 2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Puiești, județul Buzău în lungime de 12,85 km”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții (F.D.I.) pentru acest obiectiv de investiții 2019-09-04
35 / 2019 privind stabilirea obligațiilor și răspunderilor care revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice precum și cetățenilor comunei Puiești cu privire la buna gospodărire și salubrizarea Comunei PUIEȘTI, județul Buzău 2019-08-28
34 / 2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești 2019-08-28
33 / 2019 privind aprobarea extinderii ariei de delegare , a anexei la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare privind Zonele Urbane-pentru Serviciul Public de Canalizare și a unor măsuri privind darea în administrare a bunurilor care vor fi realizate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 2019-08-28
32 / 2019 de modificare a H.C.L. Puiești nr. 23/28.05.2019 privind aprobarea reactualizării Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd -T62 Lacul Popii și T19 Măzăriște, Comuna Puiești, județul Buzău ” 2019-08-28
Înapoi