Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Puiesti să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor 2019-10-16
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Puiesti să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor 2019-09-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Puiești și a participării Consiliului Local al UAT Puiești la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020 2019-09-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico- economici ai proiectului 2019-09-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 13.888.659,68 lei pentru realizarea investiţiilor publice de interes local: ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Puiești, județul Buzău în lungime de 12,85 km” 2019-09-02
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Puiești, județul Buzău în lungime de 12,85 km”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții (F.D.I.) pentru acest obiectiv de investiții 2019-09-02
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea obligațiilor și răspunderilor care revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice precum și cetățenilor comunei Puiești cu privire la buna gospodărire și salubrizarea Comunei PUIEȘTI, județul Buzău 2019-08-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești 2019-08-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea extinderii ariei de delegare , a anexei la contractul de delagare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare privind Zonele Urbane-pentru Serviciul Public de Canalizare și a unor măsuri privind darea în administrare a bunurilor care vor fi realizate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 2019-08-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE de modificare a H.C.L. Puiești nr. 23/28.05.2019 privind aprobarea reactualizării Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd -T62 Lacul Popii și T19 Măzăriște, Comuna Puiești, județul Buzău ” 2019-08-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 2019 2019-08-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 2019-08-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Puiești , Județul Buzău 2019-08-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2019-08-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței Echipei mobile în cazurile de violență domestică, stabilirea sursei de finanțare a cheltuielilor generate de activitatea echipei mobile de intervenție în cazurile de violență domestică, stabilirea mijlocului de transport folosit de echipa mobilă în cazul intervențiilor privind violența domestică și stabilirea locului unde vor fi cazate victime sau agresori, după caz, în cazurile violenței domestice precum și perioada de care vor beneficia de ser 2019-07-03
Înapoi